داستان کیرکلفت. داستان سکسی‌ و تحریک کننده: پدرشوهر کیر کلفتم

داستان سکسی‌ و تحریک کننده: کیر سیاه مونا

داستان کیرکلفت

هم خسته شده بودم و هم تو كف كير شوهرم بودم. قد مامانم 170 وزن 60 کیلوگرمه و کون قلنبه ای داره. آآآي كيرم داره منفجر ميشه و آبش رو خالي كرد تو كسم. سعید رفت جلو و گذاشت تو گوش سحر. گفتم: مامان چته؟ چرا بد راه میری؟ گفت: خوردم زمین. معلوم بود که آبش اومده و خالی کرده تو کس مامانم.

Nächster

تجاوز به زنم در انبار شرکت

داستان کیرکلفت

گفت فلفل نبین چه ریزه آقا پسر برو یه دوش بگیر که امشب باهات کار دارم. تازه من متوجه قرمزی روی ملافه تخت شدم. يه شب كه به خودم رسيده بودم مثل هميشه يه تاپ و دامن كوتاه سبز رنگ و داشتم آهنگ گوش ميكردم كه زنگ زدن و پدر شوهرم بود. می خواستم بترسونمش یا چیزی مثل این. ساعت 8 باید می رفتم دنبال مامانم بیمارستان. ذبیح و سعید تو راهرو با هم بحث میکردن و معلوم بود دنبال فیلم بودن. باور كنيد بي اختيار كيرم راست كرد.

Nächster

کون دادنم به کیرکلفت از طریق چت سایت داستان سکسی

داستان کیرکلفت

مریم زن جنده من انگار که مثل این هنرپیشه های پورنواست چنان ساکی میزد واسه اون پیرمرده که نگو البته کیرش تا نصف میرفت داخل دهنش چون حسابی گنده بودراسته که میگن دود از کنده بلند میشوداون مرده هم که کیرش را داخل دهن زنم کرده بود اسمش صمد بوداین را ازالهوردی شنیدم که میگفت صمد بسه بزار مال من را هم بخوردوصمد کیرش را از دهن زنم در اوردورفت پایین وپاهای زنم را باز کرد ونشست وزبونش را کرد داخل کوس زنم وشروع به لیس زدن کردوزنم هم یک آهی کشیدوبادستاش محکم سرصمد را به طرف کوسش فشار داد والهوردی کیرشرا به سمت دهن زنم برد وای چی میدیدم کیر این ازمال صمد هم کلفتروگنده تر بود وای…… صمد در حالیکه کیرش رابه داخل دهن زنم فشار میداد میگفت جون مریم جنده حال میکنی چه کیری واست پیدا کردم خیلی میگفتی دوست داری با2 کیر گاییده بشی حالا هم که 2 تا کیر کلفت هست ببینم چکار میکنی جنده خانم ومریم هم میگفت جون منو جر بدین من جنده ام کیر میخواممممممم کیرررررررررر والهوردی هم میگفت حالا کجاشو دیدی ایندفعه نفری 2تا قرص سیلدنافیل خوردیم مثل دفعه قبل نیست که زود آبم بیادتا صبح جرت میدیم جنده ه ه ه ه ه ه ه ، ومن حالا فهمیدم که چطور کیراشون اینقدر سفته وصمد بلند شد درحالیکه دور ریشاش ازآب کوس زنم خیس بود گفت بسته جنده خانم بیا کوست را جربدم،ورو تشک خوابیددر حالیکه کیر کلفت وگند هاش مثل یک ستون برافراشته بودوزنم هم کیر الهوردی را از دهنش درآورد ودر حالیکه موهاش پریشون شده بودکوسش را در حالیکه یک دستش روی کیر صمدبود تنظیم کرد ونشست رو کیر صمد ومن راحت میدیدم که سر کیر صمد رفت داخل وهمونجا موندو زنم خوابید رو صمد ولب تو لب شدن در حالیکه فقط سر کیر صمد داخل کوسش بو د وبقیه اش همش بیرون مونده بود وصمد یواش یواش فشار میداد داخل ومیلیمتر میلیمتر میرفت توکوس زنم … اینم بگم کوس زنم خیلی تنگ است ومن هم وقتی با این کیرکوچکم میکنم دردش میگیرد تا نصف کیرصمد رفت توکوس مریم که مریم داد کشید بسه بسه درارررررر مردم ولی صمد محکم کمر زنم را فشار داد ودر حالی که پستون زنم را مک میزد میگفت صبر کن الان تمام میشه جنده وزنم هم گریه میکرد ومیگفت درارررررر جر خوردم دراراون کیر خرت راوصمد هم میگفت جون چه کس تنگی داری جنده خانم جونننننننننن انگار اون شوهر دیوست نتونسته خوب گشادت کنه خودم گشادت میکنم وبا دوتا ازدستاش لمبرهای زنم را گرفت ومحکم فشار داد به طرف کیرش وزنم در حالیکه دردش گرفته بودومیخواست جیغ بزند که الهوردی محکم دهنش را گرفت وتمام اون کیر خر رفت تو کوس زنم ومن هم راحت میدیدم که از اون کیر به اون گندگی فقط دو تا بیضه آویزون اون پایین مونده وکوس زنم هم با فشار دور کیر صمد حلقه زده وزنم هم در حالیکه بدستاش محکم ملافه هارا فشار میداد ویواش یواش گریه میکرد وصمد هم داشت گوش های زنم را مک میزد و من میدونستم که مریم از گوشاش زود حشری میشه و الهوردی هم داشت در حالیکه گردن زنم رااز طرف دیگر میلیسید پشت زنم خوابید وهیکل زنم وسط هیکل زنم پنهان شد وفقط از اندام زنم کوسش که یک کیر کلفت داخلش بودوکون تنگش دیده میشد که اون هم الهوردی کیرش راازپشت اویزون کردر و کوس زنم ودر حالیکه کیرش را روی کیر صمد وکون زنم میمالید و گردن زنم را میلیسید… صمد یواش یواش تو کوس زنم شروع کرد به تلمبه زدن وحالا مریم هم که کوسش به کیر صمد عادت کرده بودشروع کردبه خوردن وبوسیدن لبای زنم وزنم هم انگار تا چند لحظه پیش داشت گریه میکرد ومیگفت کیرش را در اره حالا داشت میگفت جووووووووون جرم بده من کیرت را می خوام محکم بکن. طوری که ازپشت کمرش زده بیرون مثل طاقچه. گفتم خدايا جلوتر نياد كه منم نميتونم تحمل كنم. مامانم داشت گریه می کرد ومثل باران اشک می ریخت. گفت: می خوام برات یادگاری بزارم. گفت دیدی زنگ زد؟گفتم خوب زد که زد چه فایده ؟گفت: دیوونه برا فردا شب باهاش قرار گذاشتم.

Nächster

کون دادنم به کیرکلفت از طریق چت سایت داستان سکسی

داستان کیرکلفت

اون شب روسری رو انداخته بود دور گردنش. بعد از چند لحظه سعید داد زد و آبش رو ریخت تو سوراخ. که انگار فلکه سد رو باز کرده باشند یه دیقه تمام آب پاشیدم رو صورت مونا تموم نمیشد. رفتم کمی جلو تر سره کیرشو خوردم کمی تودهنم جا نمیشد اونم رانندگی میکرد کمی خوردم گفت بسه بزار برسیم مکانم. اونجا چند تا میز روکش چرمی نو بود که تازه خریده بودن.

Nächster

جرخوردن زنم با دو کیر کلفت

داستان کیرکلفت

اگه اجازه بده و چيزي نگه و نترسه پس اپن تشريف دارن اگه كه نزاره نه. اومدم حرف بزنم یکی دیگه زد تو سرم گفت زود باش پای دیوار میخوام دارت بزنم و منم دستمو گذاشتم رو دیوارو مونا کیرو فرو کرد تو کونم یکم درد گرفت ولی دیگه کشاد شده بودم و مونا تا بیخ میکرد تو کونم و میگفت چه کونی دارم میکنم من. بهش گفتم نبايد اجازه ميگرفتي و بدون اجازه روشن نميكردي؟گفت مگه اشكال داره گفتم اره شايد عكس خصوصي روش باشه و برات خوب نباشه ببينيشون. بخاطر همينه كه شلوارش ميره وسط قاچ كونش. مونا بس کن دارم جر میخورم مونا چندتا دیگه کمر محکم زدو کیرو کشید بیرون و گفت رو زانوهات وایسا و دستتو بزار رو دیوار. پدر شوهرم كيرشو بالا پايين ميكرد لاي پام.

Nächster

انجمن سکسی کیر تو کس

داستان کیرکلفت

خدايا كاش با پدر شوهرم ازدواج ميكردم. دکتره داشت می گفت: جون چه کون تنگی داری. بعد از يه ده دقيقه اي گفتم بست نيست بخواب. خداحافظی کردم و اومدم تو حال شرکت گفتم یه دستشویی برم بعد برم از دستشویی که اومدم بیرون دیدم در اتاق بستس صدای آرش رو شنیدم میگفت بشین کامی بره برات برنامه دارم من هم یه آن یه فکری زد به سرم تا جلو در شرکت رفتم و در و بازو بسته کردم کفشهام رو هم از پام در آوردم گذاشتم کنار تو اون لحظه فقط فکرم این بود ببینم ارش میتونه کاری کنه یا نه ؟رفتم از سوراخ کلید تو اتاق و دید زدم دید م دارن با هم عشقبازی میکنن یه مدتی که گذشت دیدم الهه کیر آرشو از جاش کشید بیرون و شروع کرد به ساک زدن از صدای آرش میشد فهمید که الهه خانم تو کارشون استادن یواش یواش آرش شروع به لخت کردن الهه کردو شروع کرد به لیسیدن تمام بدن الهه از مغز سر تا کف پا بعد رفت سراغ اون کس خوشگلی که بهتون میگم از کجا خوشگلیش رو دیدمجفتشون حسابی حشری شده بودن یه دفعه الهه گفت : آرش کیر میخوامآرش هم گفت : کجات بزارم ؟گفت بزار تو کسمآرش گفت مگه اوپنی ؟الهه با سر جواب داد آره. ديوونه شده بودم گفتم ميخوام منو بكن بابا.

Nächster

داستانهای مامان: مامان پرستار

داستان کیرکلفت

ديد من واكنشي نشون نميدم گفت امشب با من باش بهت خوش ميگذره. کونمو بگا بپاش تو کونم جاااااااااان. خلاصه یه روز گرم تابستان بود و 4 شنبه من در مغازه نشسته بودم که آرش هم اومد یکم کارامون رو رله کردیم سرمون که خلوت شد آرش گفت : راستی کامی دیشب داشتم میرفتم خونه سر راه 2 تا دختر سوار کردم و با هاشون دوست شدم بعد شم بردم در خونشون تو فرمانیه پیادشون کردم. منو از پشت بغل كرد و شروع كرد بوسيدن گوشم. سحر رو چرخوندن،شکمش رو میز بود و کون سفیدش رو به ذبیح. كيرش بد جور شده بود از روي شلوار.

Nächster