Kjerneelementer matematikk. Fag og fornying

Fag og fornying

Kjerneelementer matematikk

Folkehelse og livsmestring Språk er en del av identitetsdannelsen. I alle læreplanverk frå mønsterplanen for grunnskolen 1974 M74 til i dag er det lagt opp til å arbeide på tvers av fag og velje ut tema som inngår i fleire fag. Lesing av litteratur gir elevene erfaring med å leve seg inn i og forstå andre menneskers livssituasjon og perspektiver. Ulike variantar av datafag er døme på det. Det må leggjast meir vekt på ulike strategiar og framgangsmåtar enn på sjølve løysingane. I den forbindelse er det naturlig at elevene reflekterer over samiske verdier og tradisjonskunnskap og over hvordan dette kan bidra til bærekraftig utvikling. I matematikk skal elevene for eksempel jobbe mer med metoder og tenkemåter, og matematikken skal gjøres mer relevant, ifølge Sanner.

Nächster

Perspektiv på matematisk modellering i Kunnskapsløftet og Fagfornyinga

Kjerneelementer matematikk

Stortinget har sagt at i denne fornyingsprosessen skal skulen sine folk ha ei sentral rolle. Under kompetansemåla for geometri etter 4. Det gjelder blant annet når de gir uttrykk for egne ønsker, meninger, synspunkter og følelser i kommunikasjon og samhandling med andre på målspråket. Ein nyttar gjerne ei tredeling der ein ser på modellering som innhald, modellering som fartøy og modellering som kritikk Barbosa, ; Hana, ; Julie,. I Kjerneelementer i fag, vedteke for den nye læreplanen, er det tydeleg at modelleringsprosessen skal starte frå eit problem frå verkelegheita. Alle tema har samanheng med verdiar som er framheva der. Utvalet drøftar faglege og etiske spørsmål og dilemma som kan oppstå når vurdering, og særleg sluttvurdering, skal ta utgangspunkt i eit breitt kompetansebegrep.

Nächster

La fram kjerneelementer i nye læreplaner:

Kjerneelementer matematikk

Sidan alle tre perspektiva er representerte i læreplanen, er det difor ikkje gitt kva perspektiv som er meint i desse tilfella. Nyare døme er samfunnsfag og naturfag i grunnskulen og samfunnslære i vidaregåande skule. Fyrst vart delar av kodinga utført. Dette kan føre til at kun en avgrenset del av elevens kompetanse blir vurdert. Det er ein grunnleggande skilnad mellom Ludvigsenutvalet og departementet i måten dei vil fornye faga på. Arbeidet med faga skal fremje desse kompetansane. Utvalet foreslår at dei fagovergripande kompetansane er tett integrerte med dei sentrale begrepa, prinsippa og metodane i faga.

Nächster

La fram kjerneelementer i nye læreplaner:

Kjerneelementer matematikk

Elevene utfordrer tradisjonelle oppfatninger av yrkesliv og likestilling ved å prøve ut ulike yrkesvalg. Gjennom arbeid med norskfaget utvikler elevene evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. For å gi liv til algoritmisk tenkning er det derfor viktig at det kombineres med læring av programmering. Denne modelleringsprosessen er gjerne skildra ved hjelp ein figur, til dømes slik som i Figur 1. Djupnelæring er ikkje noko nytt. Om me tenkjer oss eit konkret døme der ein skal velje telefonabonnement, vil dette vere å identifisere forbruk, til dømes den einskilde si bruk av ringetid og datatrafikk. Spørsmål som hvordan ta vare på språkene, for at de skal bevares og videreutvikles, er derfor sentrale i faget.

Nächster

Fag og fornying

Kjerneelementer matematikk

Men dei skal altså ikkje vere med i faga som prinsipp. Her kan ein, som nemnt tidlegare, tenke seg at det er snakk om modellering som innhald, der ein skal modellere for å finne ut av noko, og for å utvikle modelleringskompetanse. Spørsmålet om hvordan mennesker har skaffet seg mat og livsutkomme, under kjerneelementet mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid, kan knyttes til bærekraftig utvikling. Viss det går som departementet hevdar, vil vi kunne ta i vare eit breitt kompetansebegrep, og vi vil oppnå noko vi ikkje har greidd før — at overordna del av læreplanen blir eit levande dokument i den daglege gjerninga. Denne forståinga av modellering kan koplast til å lære elevane å tenke kritisk, som vist til frå opplæringslova. Vi vil seinare i dette temanotatet sjå at det er noko skilnad på Ludvigsenutvalet og departementet stortingsmeldinga i synet på kva eit skulefag skal vere og innehalde.

Nächster

KL06

Kjerneelementer matematikk

Eit anna viktig skilje mellom utvalet og departementet er knytt til breidda på kompetansebegrepet og korleis utvikling av elevane sine sosiale og emosjonelle kompetansar skal vurderast jf. Innleiing Det er eit stort arbeid i gang med å fornye faga i skulen, endre læreplanverket og utvikle vurderingsordningane. I tillegg må matematikkfaget må ta spesielt ansvar for personlig økonomi med tanke på livsmestring. Det kan også handle om å skrive bestillingslister, menyer, rapporter og lignende. De skal få opplæring i å finne relevant informasjon, argumentere for sine meninger og se at en sak har flere sider.

Nächster

La fram kjerneelementer i nye læreplaner:

Kjerneelementer matematikk

Læreplanar Læreplanverket er både styringsdokument og ein fagleg og pedagogisk reiskap for arbeidet i skulen. Hensikta med ein slik definisjon er å gi ei felles referanseramme for kva kompetansemål skal uttrykke, og kva som kjenneteiknar dei. Departementet vil ta utgangspunkt i enkeltfaga og la det fagovergripande bli innlemma berre i den grad det har fagleg relevans og då på faga sine premissar jf. Dette er ein viktig del av modelleringskompetansen Jensen, 2009. Alle desse fire grunnane for å arbeide med modellering viser ein samanheng mellom matematikk og kvardagsliv. Ein kan ved hjelp av modellering motivere eller strukturere matematisk innhald slik at elevane kan forstå det på ein betre måte. Med faga her meiner vi både vitskapsfaga og skulefaga og ikkje minst eigenarta til faga.

Nächster